Tyre Debeader

Tyre debeader

   Tire debeader (เครื่องดึงลวดออกจากยาง) เครื่องถูกออกแบบมาใช้ดึงลวดออกจากยางรถยนต์เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้แปรรูปใหม่และลวดที่ดึงออกมายังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้